Начална страница на Кандидатстудентска кампания 2014

Класиране на кандидат-студентите

Чл. 18. (1) В класирането за всяка отделна специалност участват само кандидатите, които са издържали успешно предвидените за специалността състезателни изпити.

(2) Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в молбата последователност на шифрите на специалностите.

Чл. 19. (1) Класирането се извършва на етапи в две категории - мъже и жени

  • по низходящ ред на състезателния бал и
  • по реда на посочените в състезателния картон шифри на специалностите.

При всяко класиране със заповед на Ректора се обявяват списъци на приетите за всяка специалност по категории на кандидатите и форми на обучение. За специалностите, в които са останали незаети места, след изтичане на посочения в чл.21 срок за записване, се провежда следващо класиране.

(2) Когато на последното място за приемане по дадена специалност и категория се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал, всички те се приемат за студенти.

(3) Незаетите места за мъже в хода на класирането могат да се трансформират в места за жени и обратно.

Чл. 20. (1) При първото класиране в зависимост от бала си всеки канди­дат-студент може да се окаже:

  • приет по първото си желание;
  • приет, но не по първото си желание;
  • неприет по нито една специалност.

(2) Кандидат-студентите, приети по първото си желание, не могат да участват в следващи класирания.

(3) Кандидат-студентите, които декларират готовност да се обучават в Русенския университет и са приети не по първото си желание при първото класиране, могат с молба по образец до Ректора да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране, с оглед удовлетворяване на по-предно тяхно желание.

(4) Приетите кандидат-студенти, неподали заявление за запазване на мястото и незаписали се в посочения в чл.21 срок, отпадат от участие в следващо класиране.

(5) Второ класиране се извършва за онези специалности, при които след първото класиране са останали незаети места. В него участват всички кандидати, които са подали заявления за запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране и всички неприети кандидати. Незаписалите се в сроковете, според чл.21, отпадат от участие в следващо класиране и незаетите от тях места се считат за свободни.

(6) Ако и след второто класиране в някоя специалност останат незаети места, се провеждат допълнителни класирания до запълване на всички планови места. В тях участват неприетите до момента кандидати, регистрирали се в Учебен сектор с молба по образец.

(7) В първото допълнително класиране се допускат и онези новозаписани студенти, които са готови да се откажат от специалността, в която са приети, ако бъде удовлетворено по-предно тяхно желание. Такива студенти подават при записването си във факултетната канцелария заявление до Ректора по образец. Право да подадат заявления имат само неприетите по първо желание.

(8) Графикът за класиранията и сроковете за записванията при допъл¬нителните класирания се определят със заповед на Ректора.

(9) При наличие на важни причини за пропускане на сроковете по чл.21, Ректорът може да разреши отново включване в конкурса и участие в допълнителните класирания на кандидати, незаписали се при по-предно класиране. Заявления за такова разрешение се подават в Учебен сектор.

Чл. 21. (1) Кандидатстудентите са длъжни да се информират на място, по телефона или чрез Интернет относно резултатите от класирането и сроковете за записването, както и за сроковете за заявяване на участие в следващи класирания. За неспазване на тези срокове от страна на кандидатстудентите Русенският университет не носи отговорност.

(2) Приетите след всеки етап на класирането кандидат-студенти потвърж¬дават желанието си да се обучават в Русенския университет, като се запишат в съответната факултетна канцелария. Ако записването не се извърши в определения срок, се счита, че незаписалите се са се отказали от правото си да се обучават в Русенския университет.

(3) Резултатите от първото класиране се обявяват до 15 юли, а записването трябва да приключи до 16:00 часа на 19 юли.

(4) Резултатите от второто класиране се обявяват до 21 юли, а записването се извършва до 16:00 часа на 25 юли.

Чл. 22. Обучението по обявена специалност в първи курс може да започне, ако след приключване на класиранията в тази специалност са записани не по-малко от 20 студенти. Ако това условие не е изпълнено, на записалите се студенти се разрешава, след положително резолирано от Ректора заявление, да се запишат в друга специалност от същото професионално направление, за която е валиден положеният от кандидата конкурсен изпит.

Навигация

Skip Navigation Links
Общи положения
Условия
Документи
Провеждане на изпитите
Проверяване и оценяване
Балообразуване
Предварително класиране и записване на кандидат-студенти
Класиране
Записване
Обучение на български граждани в чужбина
Обучение на чуждестранни граждани в РУ
Допълнителни разпоредби

ПрофилОбръщение на Ректора


проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет Уважаеми кандидати,
пътят на знанието не е лек, но ние сме убедени, че можете да го извървите и то - достойно! Доверете ни се и ние ще ви запознаем с нашата Alma Mater, ще ви въведем в хуманитарното и техническо познание, ще ви помогнем да намерите отговори на онези "безброй въпроси", които ви вълнуват!


Новини

03 февруари 2014 г.

Кандидатстудентският справочник за 2014 година на Русенски университет е достъпен за изтегляне.

03 януари 2014 г.

Подаването на документи в Русенския университет или on-line започват от 03.02.2014 г. до започването на учебната 2014/2015 година.


Мнения


Албена Иванова Смятам, че Русенски университет може да ми даде добър старт в живота от гледна точка на професионалната ми реализация. Харесва ми самия университет - сградата, хората в него, а и това, че срещам професионалисти в лицето на преподавателите.

pixel
Албена Иванова,
студент, 1 курс, СУ