Начална страница на Кандидатстудентска кампания 2014

Образуване на състезателния бал

Чл. 14. (1) Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени съгласно изискванията на чл.24 от Закона за народната просвета и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити съгл. Приложение №7.

(2) За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признава и оценката от положен след 01.01.2008 г. трети държавен зрелостен изпит (по желание на ученика) по един от следните учебни предмети: математика, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование, английски, немски или френски език.

(3) Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

(4) ЕПИ със специална част български език и ЕПИ със специална част история на България за специалност Право, ЕПИ със специална част биология за специалностите Акушерка и Медицинска сестра, конкурсните изпити по рисуване и моделиране за специалност Промишлен дизайн и оценката на двигателната култура за специалност Кинезитерапия са задължите¬лни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

(5) Състезателният бал за машинно- и електроинженерните специалности се образува според указанията в Приложение №3. При кандидатстване за тези специалности се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду ЕПИ със следните специални части: български език; общотехническа подготовка по механика и техническо чертане; общотехническа подготовка по електротехника и електроника; математика и информатика и информационни технологии. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка. Изборът на изпитите, на които ще се яви кандидатът, се определя от кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.

При кандидатстване за специалността Информационни и комуникационни технологии (на английски език) освен явяването на един от посочените по-горе ЕПИ се изисква и полагане на конкурсен изпит по английски език.

(6) Състезателният бал за инженерните специалности с биологична и химическа насоченост се формира според указанията в Приложение №4. При кандидатстване за специалността Екология и техника за опазване на околната среда се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду ЕПИ със следните специални части: химия, биология или математика. Алтернативните ЕПИ при кандидатстване за специалностите Биотехнологии, Технология на храните и Химични технологии са със следните специални части - химия, биология, общотехническа подготовка по механика и техническо чертане, общотехническа подготовка по електротехника и електроника, математика, информатика и информационни технологии и български език. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

(7) Състезателният бал за специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия от област на висшето образование Обществено здраве и Акушерка и Медицинска сестра от област на висшето образование Здравни грижи се формира според указанията в Приложение №5. При кандидат-стване за специалността Кинезитерапия се изисква явяване на втори конкурсен изпит - оценка на двигателната култура. При образуване на състезателния бал за специалността Ерготерапия се взема допълнително оценката по чужд език от задължителната подготовка от дипломата за средно образование, а при образуване на състезателния бал за специалностите Акушерка и Медицинска сестра – оценката по химия.

(8) Състезателният бал за неинженерните специалности се образува според указанията в Приложение №6. Оценките по балообразуващите учебни предмети от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка. Когато има повече от една оценка от задължителната чуждоезикова подготовка, за оценка от дипломата по чужд език се взема по-високата оценка.

(9) Състезателният бал за кандидатите, завършили колеж, се образува като сума от:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено колежанско образование;
  • средния успех от държавните изпити.

Чл. 15. (1) Кандидат-студентите за специалностите Маркетинг, Икономика, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт и Международни икономически отношения полагат ЕПИ със следните специални части по избор: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика. При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

(2) Изпитът по чужд език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Международни икономически отношения се провежда по английски, немски или френски език според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. Класирането за всяка от специалностите е общо, независимо от избрания чужд език.

При образуване на бала за специалност Начална училищна педагогика и чужд език се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

(3) Специализирането по избрания език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Международни икономически отношения може да се осъществи само, ако записалите се студенти са достатъчно, за да се формира група за изучаването на този език. Ако такава група не може да бъде формирана, приетите студенти ще бъдат включени в група с друг чужд език по тяхно желание, като им бъде осигурено допълнително интензивно обучение по този език срещу заплащане.

(4) ) Изпитът по чужд език за специалността Европеистика и многостепенно управление се провежда по английски или немски език - според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски или немски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента. Броят на приеманите студенти се разпределя в съотношение 2:1 (английски към немски език) и класирането се извършва поотделно за всяка група.

При кандидатстване за специалността Европеистика и глобалистика (на английски език) се изисква полагане на конкурсен изпит по английски език. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски език

(5) Изпитът по чужд език за специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език във Филиала на Русенския университет в Силистра се провежда по английски, френски или румънски език според заявката на кандидат-студента, направена при подаване на документите. С тази заявка се избира и разновидността на специалността. При образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски, френски или румънски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента.

(6) Ако в дипломата си за средно образование кандидатът няма оценка по чуждия език, по който е полагал конкурсен изпит, при образуването на бала се взема оценката по езика, който е изучавал, а ако оценките в задължителната подготовка са по два различни езика - по-високата.

(7) Ако кандидатът не е полагал конкурсен изпит по чужд език, при образуването на бала се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

Чл. 16. (1) Конкурсните изпити, които са положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания. За целта кандидатът трябва да представи в Учебен сектор документ с резултата от изпита не по-късно от три работни дни преди датата за обявяване на резултатите от съответното класиране.

(2) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през учебната 2013/2014 година, се приемат без конкурс съгласно чл.68, ал.5 от Закона за висшето образование в специалности, за които съответстващият на олимпиадата изпит е определящ. Когато конкурсните изпити за една специалност са повече от един, на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата.

(3) Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през учебната 2013/2014 година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, утвърдени от съответните изпитни комисии. Резултатите от олимпиадата по техническо чертане се приравняват и признават за оценки от ЕПИ със специална част общотехническа подготовка по механика и техническо чертане и се вземат предвид само при кандидатстване за машинно-инженерните специалности. Документите, удостоверяващи постигнатите резултати на националните олимпиади и състезания, издадени от съответния организационен комитет, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(4) Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

(5) Със свое решение Академичният съвет може да признае за съответстващи конкурсни ЕПИ постиженията от олимпиади, специализирани тестове, състезания или други форми на извънкласна работа, проведени съвместно със средни училища.

Навигация

Skip Navigation Links
Общи положения
Условия
Документи
Провеждане на изпитите
Проверяване и оценяване
Балообразуване
Предварително класиране и записване на кандидат-студенти
Класиране
Записване
Обучение на български граждани в чужбина
Обучение на чуждестранни граждани в РУ
Допълнителни разпоредби

ПрофилОбръщение на Ректора


проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет Уважаеми кандидати,
пътят на знанието не е лек, но ние сме убедени, че можете да го извървите и то - достойно! Доверете ни се и ние ще ви запознаем с нашата Alma Mater, ще ви въведем в хуманитарното и техническо познание, ще ви помогнем да намерите отговори на онези "безброй въпроси", които ви вълнуват!


Новини

03 февруари 2014 г.

Кандидатстудентският справочник за 2014 година на Русенски университет е достъпен за изтегляне.

03 януари 2014 г.

Подаването на документи в Русенския университет или on-line започват от 03.02.2014 г. до започването на учебната 2014/2015 година.


Мнения


Харесва ми разбирателството между студентите - между мен и колегите ми, но, трябва да призная, изклчително приятно ме изненада уважението на служителите на Университета към студентите - винаги се опитват да ти помогнат и са много усмихнати.

pixel
Алис Дуран,
студент, 4 курс, МИО